Avís Legal

Amb la finalitat de complir l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació social: FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ

Domicili social: Via Laietana, 32, 08003 Barcelona

CIF: G62156039

Telèfon: + 34 932 680 420

Adreça electrònica: info@institutcambo.org

Lloc web: http://fonsinstitutcambo.bnc.cat

Dades registrals: Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 1349.

 

1. OBJECTE

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ (d’ara endavant, també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web institutcambo.org, amb el qual volem complir les obligacions que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE o LSSI), com també informar tots els usuaris del lloc web de quines en són les condicions d’ús.

A través del web, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ posa a disposició dels usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts.

Qualsevol persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant, l’usuari) i accepta totalment i sense reserves totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, com també qualssevol altres disposicions legals que siguin aplicables.

Els usuaris han de llegir atentament aquest avís legal cada vegada que accedeixin al web, ja que pot patir modificacions, atès que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que hi pugui aparèixer, sense que sigui obligatori avisar abans els usuaris o fer-los saber aquestes obligacions, sinó que n’hi ha prou amb publicar-les al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús del web

La prestació dels serveis per part de la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuari

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. Així i tot, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ pot condicionar l’ús d’alguns dels serveis a completar prèviament el registre d’usuari corresponent. Aquest registre s’efectuaria en la forma que s’indica prèviament a la mateixa secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. És responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ permanentment actualitzada, de manera que en cada moment respongui a la seva situació real. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. També correspon als pares, tutors o representants legals determinar els continguts concrets als quals accedeixen els menors i, per això, si els menors accedeixen a continguts no apropiats a través d’internet, cal que als seus ordinadors s’estableixin mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i que, tot i que no són infal·libles, són especialment útils per controlar i restringir els materials als quals poden accedir.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal, com també amb la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar-lo amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, fitxers i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a tall indicatiu però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol material que:

  1. a) Atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment en tractats internacionals i altres normes vigents, els menyspreï o hi sigui contrari.
  2. b) Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic.
  3. c) Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. d) Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
  5. e) De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
  6. f) Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any i les 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació o que s’esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i els perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la manca de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest avís legal i les condicions d’ús, o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut d’aquesta pàgina web.

 

4. COOKIES (GALETES)

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al funcionament i la visualització correctes del web. En tot cas, les cookies utilitzades tenen caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas, les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, consulteu la nostra política de cookies.

 

5. ENLLAÇOS

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des del web no sempre es poden controlar els continguts introduïts per tercers, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic i que, també, retirarà immediatament l’encaminament a aquests webs. Així mateix, posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i els continguts emmagatzemats (a tall enunciatiu però no limitador) en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que estableixen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà activament a retirar o, quan sigui necessari, bloquejar tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, demanem que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions establertes, com també la implementació de les mesures de seguretat que estableixen el Reglament europeu de protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consulteu la nostra política de privacitat.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els elements que inclou (a tall enunciatiu però no limitador, la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, els textos, les fotografies o els gràfics) són propietat del prestador i, quan no és així, disposa de la llicència o l’autorització expressa dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual siguin destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, la distribució i la comunicació pública d’aquests continguts requereixen l’autorització prèvia per escrit del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, els textos o els gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web pertanyen als propietaris respectius, i ells mateixos són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que s’hi pugui esdevenir. En tot cas, el prestador té l’autorització expressa i prèvia d’aquests propietaris.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, sense que això impliqui la menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests drets, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, com també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través de l’adreça electrònica que s’esmenta al principi d’aquest document.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o les qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats que s’hi duen a terme, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són compatibles els jutjats i els tribunals de Barcelona.

 

 

Aneu a la barra d'eines