Política de privacitat

En compliment del capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, us informem que aquesta pàgina web és propietat de la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ (en endavant, també el prestador), domiciliada a la Via Laietana, 32, entl. despatx 21, 08003 Barcelona, amb CIF G62156039, telèfon de contacte +34 93 268 04 20 i adreça electrònica bustia@institutcambo.org.

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 esmentada, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que preveu la LOPD, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ us informa que les dades que voluntàriament ens esteu facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per dur a terme les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web. Les operacions previstes per fer els tractaments són les següents: respondre a les consultes o proporcionar informacions requerides per l’usuari; dur a terme les prestacions de serveis o productes contractats o subscrits per l’usuari, i fer totes aquelles activitats pròpies de la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ que s’indiquen en aquest avís legal.

El sotasignat garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

El prestador, mitjançant la paraula (necessària) a les caselles corresponents del formulari de contacte, informa l’usuari d’aquesta obligatorietat i li indica quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i la introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ perquè faci el tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades comporta la impossibilitat de subscriure o registrar els productes i els serveis del prestador o rebre’n informació.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, el prestador està complint totes les disposicions del RGPD i la LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament els principis descrits a l’article 5 del RGPD i l’article 4 de la LOPD, pels quals les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i les llibertats dels usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, la rectificació, la portabilitat i la supressió de les vostres dades i la limitació i l’oposició al seu tractament adreçant-vos a Via Laietana, 32, 08003 Barcelona, enviant un correu electrònic a mariadoloresginer@gmail.com, indicant a l’assumpte “LOPD, Drets ARCO” i adjuntant fotocòpia del vostre DNI, o fent servir qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considereu que es poden haver vist vulnerats els vostres drets amb relació a la protecció de les vostres dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliteu es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i el registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat que estableix la normativa vigent.

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en cas que es vulguin cedir a algun tercer, prèviament us ho comunicaríem i us en demanaríem el consentiment exprés. L’entitat responsable de la base de dades, les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament o les entitats a qui s’hagin facilitat les dades —en tot cas, sempre amb l’autorització corresponent atorgada per l’usuari— estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en la mesura del possible, han d’evitar accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions o pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i la sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara que ha estat informat de les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal, i que accepta i consent el tractament automatitzat d’aquestes dades per part de la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ, en la forma i per a les finalitats que s’indiquen en aquesta política de protecció de dades personals.

A través d’aquesta política de privacitat us informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades que enviï a la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ, que queda exonerada de qualsevol responsabilitat sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas, els usuaris garanteixen —i hi responen— l’exactitud, la vigència i l’autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, i fins i tot pot limitar o no permetre l’accés a la informació.

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda als webs de tercers als quals es pugui accedir pels enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

Els enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas no impliquen cap suggeriment, invitació o reconeixement del prestador.

 

ENVIAMENT DE CURRÍCULUM

En cas que envieu el vostre currículum a través del nostre web, us informem que les dades aportades seran tractades per fer-vos partícip dels processos de selecció que hi pugui haver i es durà a terme una anàlisi del vostre perfil, amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable. Us informem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el vostre currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums enviats per un altre procediment diferent. En cas que es produeixi alguna modificació en les dades, us demanem ens ho comuniqueu per escrit al més aviat possible, amb la finalitat de mantenir les vostres dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any, transcorregut el qual se suprimiran, tot garantint un respecte absolut a la confidencialitat tant en el tractament com en la destrucció posterior. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si voleu continuar participant en els processos de selecció del responsable, us demanem que ens torneu a enviar el currículum.

Les dades es poden tractar o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del vostre currículum i per a les mateixes finalitats que s’han esmentat més amunt.

 

XARXES SOCIALS

En compliment del que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), i el Reial decret 1720/2007, de desplegament de la LOPD, us informem que les dades personals proporcionades a través d’aquest canal seran tractades per la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ (responsable del tractament), amb la finalitat de gestionar la consulta que ens pugueu fer a través de la xarxa social.

No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal, ni es farà cap transferència internacional de dades sense el vostre consentiment previ. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i els de limitació i oposició al tractament adreçant-vos a la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ, Via Laietana, 32, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a mariadoloresginer@gmail.com, juntament amb una fotocòpia del DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que voleu exercir. Si considereu que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podeu presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es).

En tot cas, si envieu informació personal a través de la xarxa social, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ queda exempta de tota responsabilitat amb relació a les mesures de seguretat aplicables a aquesta plataforma. Si l’usuari vol conèixer aquestes mesures, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

 

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ no fa pràctiques de spam i, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cada un dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el nostre butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre la FUNDACIÓ INSTITUT CAMBÓ i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús són competents els jutjats i els tribunals de Barcelona.

Aneu a la barra d'eines